W Amerplast zrównoważony rozwój jest wdrażany we wszystkich naszych działaniach. Jest jedną z naszych podstawowych wartości i kamieniem węgielnym naszej strategii. Amerplast jest znany jako wiarygodny partner dostaw dla swoich klientów, dobry pracodawca dla swoich pracowników i aktywnie działające w swojej branży firma promująca gospodarkę cyrkulacyjną na szczeblu lokalnym, krajowym i europejskim. Wartości firmy: Zaangażowanie, Współpraca, Proaktywność i Zrównoważony Rozwój kierują naszą codzienną pracą.

Odpowiedzialny biznes i zrównoważony wzrost

 

Klienci znajdują się w centrum zainteresowania wszystkich naszych działań. Wraz z klientami staramy się wzrastać i odnosić sukcesy i robimy to w sposób, z którego możemy być dumni. Nasz biznes opiera się na długoterminowej współpracy i relacjach biznesowych, które stanowią wartość dla wszystkich interesariuszy. Angażujemy się we wspólne programy rozwojowe i współpracę z różnymi interesariuszami. Gospodarka cyrkulacyjna jest sportem drużynowym i wszyscy mamy wspólny cel – aby budować lepszą przyszłość dla wszystkich.

 

Oprócz budowania długoterminowych relacji biznesowych, zrównoważony rozwój oznacza dla nas rozwijanie się w zrównoważony dla środowiska sposób, w zgodzie z modelem gospodarki cyrkulacyjnej. W praktyce oznacza to wytwarzanie produktów przyjaznych dla środowiska, zmniejszając wpływ naszej działalności na środowisko, wdrażając zrównoważony rozwój poprzez system wartości.

Rozwój pracowników

 

Jako pracodawca zapewniamy naszym pracownikom bezpieczne środowisko pracy i zwracamy uwagę na ich zdrowie i dobrostan. Dążymy do osiągnięcia celu jakim jest zero wypadków przy pracy i cały czas poprawiamy bezpieczeństwo pracy realizując program AmerSafety. Oferujemy naszym pracownikom możliwość rozwoju zawodowego i budowania kariery.

 

Jako pracodawca:

  • Wspieramy różnorodność i zatrudniamy osoby z różnych środowisk, religii, płci, narodowości
  • Wspieramy równość płci. Mamy program równości płciowej i oferujemy jednakowe pensje dla kobiet i mężczyzn
  • Wszystkich pracowników traktujemy jednakowo, z szacunkiem, zapewniając im jednakowe i uczciwe możliwości
  • Nie akceptujemy jakichkolwiek form dyskryminacji ze względu na wiek, płeć, wyznanie, pochodzenie etniczne, niepełnosprawności, orientację seksualną, poglądy polityczne, czy na przykład stanowisko w firmie.
  • Zapewniamy pracownikom opiekę medyczną powyżej poziomu wymaganego przez prawo.

Wysokie i etyczne standardy działalności

 

Amerplast posiada wysokie standardy dotyczące uczciwości. Działamy w oparciu o standardy etycznego biznesu i traktujemy wszystkich interesariuszy i wszystkich ludzi z szacunkiem. Amerplast działa w zgodzie ze wszystkimi odpowiednimi przepisami prawa krajowego i międzynarodowego, a także ogólnie przyjętymi zasadami przyzwoitego prowadzenia biznesu. Zwracamy uwagę na odpowiedzialność społeczną w działalności własnej, a także naszego łańcucha dostaw. Jako absolutne minimum przyjmujemy respektowanie przyjętych praw ludzi i prawa pracy. Mamy zero tolerancji dla nieetycznych praktyk prowadzenia biznesu, takich jak korupcja, wymuszenia, pranie pieniędzy czy łapówkarstwo.

SKONTAKTUJ SIE Z NAMI

 

Contact form
Czy chcesz zrobić karierę? Odwiedź naszą Sekcję kariery.
reCAPTCHA

© 2022 Amerplast